اعضا

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا فروزان
سمت: ریاست پژوهشکده- هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
پست الکترونیکی: forouzan@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://forouzan.iut.ac.ir
نام و نام خانوادگی: دکتر علی مالکی
سمت: معاون پژوهشی پژوهشکده - استادیار مهندسی مواد
پست الکترونیکی: maleki110@cc.iut.ac.ir
نام و نام خانوادگی: دکتر ابوذر طاهری زاده
سمت: معاون آموزشی پژوهشکده- هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد
پست الکترونیکی: a.taheri@cc.iut.ac.ir
نام و نام خانوادگی: دکتر سید مهران نحوی
سمت: استادیار مهنسی مواد
پست الکترونیکی: mehran.nahvi@cc.iut.ac.ir
نام و نام خانوادگی: دکتر احمد رضائیان
سمت: مدیرگروه فرایند - هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد
پست الکترونیکی: a.rezaeian@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://rezaeian.iut.ac.ir
نام و نام خانوادگی: دکتر عباس قائی
سمت: مدیر گروه طراحی و شبیه سازی- هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
پست الکترونیکی: ghaei@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://ghaei.iut.ac.ir
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا توکلی
سمت: مدیر گروه انرژی - هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
پست الکترونیکی: mrtavak@cc.iut.ac.ir

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعات جهت نمایش وجود ندارد.

تحت نظارت وف ایرانی